Supervize
Supervize

Jak můžeme definovat supervize?

Supervize je strukturovaný proces, který dává lidem možnost otevřeně hovořit o své práci a o problémech a situacích, které s ní souvisejí.

Supervize znamená ve všech pomáhajících profesích zamýšlení se nad profesionálním jednáním pracovníků, nad funkčností pracovních týmů a celého zařízení.

 

Supervize v organizacích poskytující sociální služby se stává důležitým nástrojem zajištění jednoho ze standardů - standardu číslo 15.


Cílem supervize je zvyšovat kvalitu a profesionalitu v péči o klienty!

Dílčí cíle supervize:

 • poskytnout zaměstnancům možnost hovořit v bezpečném prostředí otevřeně o jejich pracovních úspěších a problémech
 • umožnit získat sebereflexi - poskytnout možnosti ke zkvalitnění práce s lidmi
 • podpořit profesní rozvoj a motivaci k práci
 • předcházet syndromu vyhoření.

Funkce supervize :

 • podpůrná - psychická podpora pracovníků; být uznáván a mít oporu jako pracovník i člověk
 • vzdělávací - ovlivňuje osobní rozvoj zaměstnance a umožňuje mu získat sebereflexi na vlastní práci prostřednictvím diskuse se supervizorem a ostatními účastníky týmu.
 • řídící – zajistit zvyšování kvality práce, lépe plánovat a využívat osobní a odborné zdroje

Druhy supervize:

 • skupinová – pro skupinu zaměstnanců např. stejné pracovní pozice.
 • týmová - pro celé pracovní týmy a kolektivy na podporu jejich spolupráce a vyjasnění si vzájemných vztahů
 • Bálintovská, případová - skupinové či týmové, pravidelné řešení případů jednotlivých více náročných či problematických uživatelů
 • individuální - probíhá mezi supervizorem a jednotlivcem při řešení velmi obtížných pracovních i životních situací.

 

Záleží pouze na daném zařízení, jaký typ supervize v současné době potřebuje a preferuje.

Vedení zařízení sociální péče uzavírá se supervizorem kontrakt o supervizi, který obsahuje veškerá ujednání týkající se funkce a druhu supervize, zaměření supervize buď více s akcentem na vzdělávací složku, nebo na případovou supervizi(řešení situací s klientem, s kolegy v praxi…), četnost supervizí, finanční odměnu supervizita,místo konání supervizíapod.

 

Kdo je to tedy supervizor?

Supervizor je převážně nezávislý externí odborník, který poskytuje zaměstnancům v pomáhajících profesích podporu při uvolnění negativních emocí a stresu, které zaměstnance zasáhnou při plnění si pracovních povinností v rámci péče o klienty.

Vztah supervizora a supervidovaného se vyznačuje vzájemnou důvěrou a předáváním podnětů. Supervizor poskytuje supervidovanému rady a podporu ke konkrétním problémům, se kterými se supervidovaný potkává ve své každodenní práci.

 

Supervizor je vyzrálá osobnost, vzdělaná v oblasti supervizní činnosti, musí být pro účastníky supervize přijatelný jako člověk.

Mezi významné vlastnosti supervizora patří komunikační dovednosti, znalosti psychologie a práce s lidmi, pedagogické dovednosti, umění komunikace s dospělými, schopnost naslouchat, být upřímný, důvěryhodný a v každém případě dodržovat diskrétnost informací o daném zařízení, skupině, týmu, jednotlivci. Supervizor ručí supervidovaným za bezpečný, důvěrný a spolehlivý průběh supervize.

V současné době preferují zařízení sociální péče týmové nebo skupinové supervize. Hlavním důvodem je umožnit většímu počtu zaměstnanců kontakt se supervizorem. Záleží na kvalitě supervizora, jak dokáže prolomit počáteční ostych a navodit atmosféru důvěry. Rovněž je velmi důležité, aby při prvním supervizím setkání vysvětlil supervizní skupině pojem supervize, její význam a cíle. Většina zaměstnanců tyto informace postrádá nebo si význam supervize vysvětluje různě, po svém.